پایان نامه

روش تحقیق پایان نامه ( فصل سوم پایان نامه )

روش تحقیق پایان نامه ( فصل سوم پایان نامه )

اگر بخش مقدمه به خوبی نوشته شده باشد، خواننده میداند که میخواهید چه کار کنید. بخش روش تحقیق پایان نامه یا فصل سوم پایان نامه را میتوان «چگونگی انجام کار» نامید. قاعده این است که روش باید تکرارپذیر باشد، یعنی روش باید به گونه ای نوشته شود که هر پژوهشگری بتواند دقیقاً آن را تکرار کند.

بخش روش اغلب روش چند بخش فرعی است.

نخستین بخش فرعی معمولاً شرکت کنندگان هستند.

بخش های بعدی شامل طرح پژوهش، متغیرهای مستقل، اندازه ها( متغیر وابسته و سایر متغیرها)، وسیله یا ابزار پژوهش، محل اجرای پژوهش و روش اجرای پژوهش است.

محتوای روش پژوهش و ترتیب بخش های آن به نوع پژوهش بستگی دارد.

حجمِ بخش روش چقدر باید باشد؟

حجم بخش روش نیز به موارد زیر بستگی دارد:

گستردگی کار پژوهشی، پیچیدگی روش اجرا و طرح پژوهش و نیز مقدار مطالبی که در بخش های روش و پیوست آورده اند. بخش روش رساله ها اغلب ۱۵ تا ۲۵ صفحه است.

بخش روش پایان نامه معمولاً کوتاه تر است.

انجمن روانشناسی آمریکا (۲۰۱۰, APA) سه قسمت را برای بخش روش معرفی میکند:

  • شرکت کنندگان یا آزمودنیها
  • ابزارها
  • روش اجرا

هرچند این نوع سازماندهی گاهی مفید است، اغلب به اجزای بیشتری نیاز است.

ما اجزای دیگری به بخش روش اضافه میکنیم تا کامل شود.

البته در همه پژوهشها نمیتوان این اجزا را به کار برد.

همچنین، ترتیب این اجزا در مورد بیشتر پژوهشها کاربرد دارد اما نمیتوان در همه پژوهشها از آن استفاده کرد. پیش ازاین که درباره اجزای بخش روش توضیح دهیم کمی درباره طرح پژوهش صحبت میکنیم.

شما می توانید برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه ، مقاله و غیره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :