بخش بحث را بنویسید

بخش بحث را بنویسید آخرین بخش از پژوهش نوشتن بحث است. گاهی دانشجویان می‌گویند که نمی‌دانند چه مطالبی را باید در‌‌‌‌ این بخش بنویسند زیرا همه مطالب قبلا بیان شده‌‌‌اند. فهمیدن علت‌‌‌‌ این سردرگمی آسان است اما مسئله آن طور که آن‌‌ها گمان می‌کنند نیست. بخش بحث جایی است که نتایج را تفسر می‌کنید و…