مقاله

برخی اشتباهات رایج در نگارش مقاله انگلیسی

برخی اشتباهات رایج در نگارش مقاله انگلیسی

در اینجا برخی اشتباهات رایج در نگارش مقاله انگلیسی بررسی می کنیم.

• از اسم به جای صفت استفاده نکنید:
نگویید:
ATP formation, reaction product
شکل گیری ATP؛ محصول واکنش؛
بلکه بگویید:
Formation of ATP, product of the reaction
شکل گیری ATP؛ محصول واکنش؛

• کلمه ی ((این)) (this) همواره باید با یک اسم دنبال شود، به شکلی که مرجعش صریح و روشن باشد.
نگویید:
This is a fast reaction, this leads us to conclude
این یک واکنش سریع است؛ این امر ما را به نتیجه گیری می رساند؛
بلکه بگویید:
This reaction is a fast, this observation leads us to conclude
این واکنش سریع است؛ این مشاهده ما را به نتیجه گیری می رساند.

• نتایج تجربی را به طور یکنواخت در زمان گذشته بنویسید:
نگویید:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را تولید می کند.
بلکه بگویید:
Addition of water gives products
اضافه نمودن آب محصول واکنش را تولید کرد.

• در جاییکه امکانش هست از فعل معلوم استفاده کنید.
نگویید:
It was observed that the solution turned red
مشاهده شد که محلول به رنگ قرمز درآمد.
بلکه بگویید:
The solution turned red

محلول قرمز شد
یا
We observed that the solution turned red
ما مشاهده نمودیم که محلول به رنگ قرمز درآمد.

• تمام مقایسات را کامل کنید:
نگویید:
Yeild was higher using bromine
با استفاده از برم بازده بالاتر بود
بلکه بگویید:
Yeild was higher using bromine than chlorine
نسبت به کلر، با استفاده از برم بازده بالاتر بود.

منابع:
۱- George B. Kauffman,The ACS style guide: A manual for authors and editors, J. Chem. Educ., 1986, 63 (7), p 173-229.
William Strunk Jr, E. B. White , The Elements of Style, Third Edition. Macmillian,
نگارش مقاله: در جستجوی گنج

 

شما می توانید برای دریافت مشاوره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :