پایان نامه

متن پایان نامه

sara

متن پایان نامه

در این قسمت محتوی متن پایان نامه به صورت کلی و به صورت دسته بندی ارائه می گردد تا قبل از هر کاری دانشجویان با مطالب الزامی برای فصول آشنا شوند.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

طرح تحقیق (مقدمه و بیان مسئله)

مقدمه ، نخستین متن پایان نامه می باشد . این قسمت بیانگر مقصود، موضوع و اهداف مطالعه است . اولین صفحۀ مقدمه ، صفحۀ اول (۱) پایان نامه می باشد، یعنی از این قسمت شماره گذاری صفحات آغاز می گردد .
مقدمه در واقع همان طرح تحقیق است که اساسی ترین و ابتدایی ترین فصل پایان نامه تلقی می گردد. یک محقق قبل از شروع به کار تحقیق ، طرح تحقیق را تهیه و تنظیم می کند و به نظر استاد راهنما و یا هر فرد و گروه دیگری که قصد دارد نتایج تحقیق خود را به آنها گزارش دهد ، می رساند.

پس از تأیید ، این طرح تحقیقی را به اجرا در آورده و به نتایجی دست می یابد . محقق پس از دستیابی به نتایج لازم است نتیجۀ کار تحقیقاتی یا مطالعاتی خود را به صورت گزارش کتبی یا متن پایان نامه به اطلاع مسئولین برساند. شکل زیر شماتیکی از بخش متن پایان نامه را نمایش می دهد.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

قسمت اصلی گزارش
p1

معمولاً هر گزارش و متنی در کتاب یا متن پایان نامه ، با یک مقدمه شامل بحث عمومی و کلی در اطراف موضوع مورد بحث آغاز می شود . در این بخش معمولاً مشکل دقیقاً مطرح می شود و محقق به اختصار ، نظرات و تحقیقات مربوط به موضوع و یا مشکلات حل نشده در رابطه با آن را بیان کرده و به طور کلی موضوع تحقیق را دقیقاً شرح داده و تاریخچۀ مختصری از موضوع تحقیق را  ذکر می کند. فرضیات، محدودیت ها ،سؤالات ، اهداف و سایر مسائل مربوط به آن ، تا حد لازم نیز بیان می گردد و اصطلاحات متن گزارش توضیح داده می شود .با توجه به آنچه گفته شد،

بخش مقدمه پایان نامه باید شامل سرفصلهای زیر باشد:

p7

روش تحقیق

طبق آنچه در شکل مروبط به متن کل پایان نامه ارائه شده است. بخش سوم متن پایان نامه شامل روش تحقیق است که به سر فصلهای لازم برای آن در شکل زیر نمایش داده شده است.

p3

یافته های تحقیق

پس از بیانن مقدمه، سابقه تحقیق و روش تحقیق نوبت به ارائه مدل ها یا ایده های اصلی محقق می رسد که در پایان نامه حاضر مورد مطالعه است. یافته های تحقیق شامل مطالب ارائه شده در شکل زیر باید باشد:

p4

بحث و نتیجه گیری، خلاصه و پیشنهادات

پس از ارائه و اثبات یافته های تحقیق بخش نهایی متن پایان نامه یعنی بحث و نتیجه گیری، خلاصه کار و پیشنهادات ارائه می گردد. بخش نتیجه گیری به منظور ارائه چکیده ای از نتایج حاصل از تحقیق باید شامل مطالب زیر باشد:

p5

بعد از ارائه نتایج حاصل از تحقیق، محقق با اشراف بر موضوع قادر به ارائه خلاصه کار و پیشنهاداتی برای ادامه مطالعه است. مطالبی که در بخش پیشنهادات و خلاصه ارائه می گردد عبارتند از:

p6

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱86035136

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

پس به طور خلاصه این متن پایان نامه شامل موارد ذیل می باشد.

 1. ارائۀ خلاصه ای از یافته ها و نتایج تحقیق
 2. بیان و توضیح روابط علت و معلولی حاصل از نتایج تحقیق
 3. بیان و توضیح فرضیه های مطرح شده در طرح تحقیق
 4. بیان تأیید ، تصریح ، تأکید و یا رد فرضیه های قبلی
 5. پیشنهادهایی در رابطه با چگونگی استفاده و به کارگیری نتایج تحقیق در حل مسائل و مشکلات
 6. پیشنهادهایی جهت انجام تحقیقات بعدی که به تکمیل کردن اطلاعات به دست آمده از این تحقیق کمک می کند.
 7. پیشنهادهایی در رابطه با نحوۀ انجام و روش تحقیق در مطالعات بعدی جهت سهولت کارها

اجزاء اصلی گزارش

اجزاء اصلی گزارش
موارد ذکر شده
توضیحات
۱-مقدمه
۱. بیان موضوع و اهداف مطالعه
۲. تایخچۀ و زمینۀ تحقیق
۳. فرضیات
۴. سؤالات
۵. محدودیتها
۶. تعریف اصطلاحات
 • موضوع تحقیق را بیان می دارد و اهداف اصلی تحقیق را روشن می کند
 • خلاصه ای از تحقیقات مربوط را ارائه می دهد و ذکر خلاصه ای از مطالبی که در ارتباط نزدیک با تحقیق مربوط است .
 • فرضیه ها مشخص شده و در صورت امکان با اهداف ارتباط می یابد
 • سؤالاتی ذکر می شوند که ارتباط مستقیم با هدف مطالعه دارند
 • محدودیت های تحقیق با جملات روشن، واضح و کامل نوشته می شوند.
 • تعریف اصطلاحات تخصصی به طور دقیق
 ۲-سابقۀ موضوع تحقیق
در تحقیقات گسترده در فصلی مجزا آورده می شود.سابقۀ موضوع تحقیق مروری است بر تحقیقات انجام شدۀ قبلی و نوشتۀ پژوهشگران دیگر
 ۳-روش تحقیق
 1. تعیین و تعریف متغیرهای اصلی
 2. روش تحقیق و نوع مطالعه
 3. جامعه و نمونۀ مورد مطالعه
 4. روش نمونه گیری و حجم نمونه
 5. روش جمع آوری اطلاعات و وسایل جمع آوری
 6. روش های آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • متغیرهای انتخاب شدۀ تحقیق در اینجا ذکر می شوند که ارتباط مستقیم با هدف مطالعه دارند .
 • دلیل انتخاب روش تحقیق و چگونگی روش تحقیق و نوع مطالعه ذکر می شود.
 • جمعیت و نمونۀ مورد مطالعه از نظر مکانی ، زمانی ،اندازه و … تعریف می شوند.
 • روش نمونه گیری و تعداد نمونه ها و منطق انتخاب آنها
 • تشریح چگونگی جمع آوری داده ها و ابزار مورد استفاده در جمع آوری داده ها . محقق چگونه ، کجا ، در چه زمانی ، از چه کسانی ، و از چه فردی و با چه وسائلی برای جمع آوری اطلاعات استفاده کرده است .
 • تشریح کاملی از فنون آماری به کار رفته و تحلیل های انجام شده و منطق استفادۀ از آنها
 ۴-یافته های تحقیق(نتایج)
 1. تدوین یافته ها
 2. تشریح روشهای آماری به کار رفته
 3. سطح معنی داری و میزان ارتباط متغیرها
 4. آماده کردن جداول
 5. کامل بودن و عینی بودن داده ها
 • مرتب و منظم کردن یافته های حاصل از تحقیق، در متن ، جدول ، نگاره و …
 • تشریح روشهای آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها
 • مشخص کردن نتایج آزمونهای معنی داری و ارتباط با متغیرهای تحقیق
 • وارد کردن اطلاعات عددی در جدولها بر اساس ضوابط ذکر شده
 • ذکر دقیق اطلاعات و داده ها به صورت کامل و عینی
 ۵-تجزیه و تحلیل یافته های های تحقیق (بحث)
 1. بیان فرضیۀ تحقیق
 2. بیان یافته های اساسی مربوط به فرضیۀ تحقیق
 3. شرح فرضیه های معارض و تعبیر و تفسیر نتایج
 4. منطق رد فرضیه های معارض
 5. شرح ارتباط یافته های تحقیق با یافته های مطالعات قبلی
 6. محدودیت های نتیجه گیری
 • ذکر کامل فرضیۀ ابتدایی تحقیق
 • نتیجه گیریهای اساسی را بیان می دارد.
 • پی آمد های یافته ها برای اقدامات و تحقیقات آینده را تشریح می کند.
 ۶-خلاصۀ تحقیق و پیشنهاد ها
 1. ارائۀ خلاصه ای از یافته ها و نتایج تحقیق
 2. بیان و توضیح روابط علت و معلولی حاصل از نتایج تحقیق
 3. بیان و توضیح فرضیه های مطرح شده در طرح تحقیق
 4. بیان تأیید ، تصریح ، تأکید و یا رد فرضیه های قبلی
 5. پیشنهاد هایی در رابطه با چگونگی استفاده و به کار گیری نتایج تحقیق در حل مسائل و مشکلات
 6. پیشنهاد هایی جهت انجام تحقیقات بعدی که به تکمیل کردن اطلاعات به دست آمده از این تحقیق کمک می کند .
 7. پیشنهاد هایی در رابطه با نحوۀ انجام و روش تحقیق در مطالعات بعدی جهت سهولت کارها