پایان نامه

تالیف یافته های تحقیق

تالیف یافته های تحقیق

در چهارمین فصل از پایان نامه ، یافته های تحقیق ارائه می شود.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

این فصل معمولا دارای انبوهی از شکل ، جدول و نمودار است.

غالب مانور در جلسه دفاع روی نتایج تحقیق است ، از این رو ، مدیریت و تدوین مناسب داده و نتایج ، تأثیر بسزایی در انتقال مفاهیم دارد.

قبل از هر اقدامی ، باید در نظر داشت که نتایج خروجی که به صورت اعداد و شکل هستند ، باید به گونه ای واضح و گویا به خواننده منتقل شوند.

به همین دلیل در اینجا اصول تدوین و مدیریت اطلاعات ارائه می شود.

تالیف یافته های تحقیق : شماره گذاری

تمامی جداول ، شکل ها و نمودار ها با دو عدد و یک خط فاصله بین آن ها شماره گذاری می شوند. عدد اول از سمت چپ شماره فصل (که معمولا ۴ است) و عدد دوم شماره جدول ، شکل و نمودار در فصل چهارم است. مثلا شکل (۸-۴) ، یعنی هشتمین شکل در فصل چهارم . دقت شود ، شماره گذاری شکل و جدول مجزا و مستقل از هم بوده و شروع شماره گذاری در تمامی فصل از یک شروع می شود.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

عنوان نویسی

تمامی شکل ها و جداول باید دارای عنوان باشند . عنوان بعد شماره قید می شود . به عنوان نمونه نوشته می شود:

جدول (۲-۴) :مکان و ظرفیت بهینه خازن های نصب شده

عنوان جدول در بالای آن و عنوان شکل در زیر آن نوشته می شود.

تالیف یافته های تحقیق : فاصله گذاری

باید قبل و بعد از شکل و جدول، حتما باید یک سطر فاصله باید گذاشته شود.

این فاصله گذاری برای شکل و جدول متفاوت است .
در شکل ، قبل از شکل و بعد از عنوان
در جدول قبل از عنوان و بعد از جدول

تالیف یافته های تحقیق : معرفی نویسی

تمامی جداول و شکل باید دارای معرفی قبل از ارائه شکل و جدول باشند.به عبارت ساده تر ، باید قبل از شکل و جدول نوشته شود که این شکل و جدول چه اطلاعاتی را ارائه می کند. به عنوان نمونه:
مکان و اندازه بهینه بانک های خازنی نصب شده در جدول (۲-۴) ، قابل مشاهده است .
شکل (۸-۴)، منحنی تغییرات پروفیل ولتاژ شبکه مورد مطالعه را تحت سناریو های پیشنهادی نمایش می دهد.

نکته مهم این که ، حتما معرفی باید قبل از جدول و شکل نوشته شود .

مگر این که قرار دادن شکل یا جدول اساس مشکل داشته باشد.

مثلا بخشی از جدول در صفحه بعدی باشد.

تالیف یافته های تحقیق : استنتاج نویسی

حتماً بعد از اشکال و جدوالی که نتایج تحقیق در آن ارائه شده است ، استنتاجی برای آن قید شود. در نوشتن استنتاج هدف فقط تشریح و واکاوی نتایج شکل و جدول است ، هر چند که برای نگارنده تحقیق واضح و صریح باشد، اما با بیان آن به فهم و لمس این نتایج کمک می کند. در نوشتن استنتاج به این بسنده نشود که چون جدول یا شکلی ارائه شده پس واضح است ؛ بلکه باید سعی شود که حتماً با بحث روی نتایج و نگاه به نتایج با زوایای دید مختلف ، قابلیت های این نتایج را برجسته کرد.

در صورت وجود هرگونه ابهام و یا سوال می توانید از طریق اطلاعات تماس درج شده در این فرم با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس:۰۲۱۶۶۱۲۰۹۶۲

ایمیل پشتیبانی:hamrahsharif[dot]order[at]gmail[dot]com

به عنوان مثال برای نوشتن استنتاج شکل (۲-۲) ، به این صورت عمل می کنیم.

شکل (۲-۲): محل و ظرفیت بانک های خازنی نصب شده در شبکه
با دقت در نتایج شکل (۲-۲) ، می توان ادعا کرد که تعداد بانک های خازنی نصب شده توسط الگوریتم IDE دو واحد کمتر از DE است ، این تعداد واحد کمتر بانک خازنی باعث شده با وجود یکسانی ظرفیت نصب شده ، IDE دارای هزینه بانک خازنی کمتری شود.

پراکندگی بانک های خازنی پیشنهاد شده توسط الگوریتم DE بیشتر در ۲۰ باس ابتدایی است و باس های انتهایی کمتر نیاز به بانک خازنی داشته اند ، یعنی تنها حدود %۱۷ ظرفیت نصب شده در ۱۷ باس انتهایی شبکه است در حالی که ، بانک های خازنی نصب شده توسط الگوریتم IDE دارای پراکندگی تقریبا معمولی در شبکه هستند ، این امر کمک شایانی در بهبود پروفیل ولتاژ و بالاتر بودن متوسط ولتاژ شبکه الگوریتم IDE نسبت به الگوریتم شده است .
دیده می شد

اما نوشتن استنتاج علاوه به کمک به انتقال مفاهیم به خواننده ، قابلیت های کار انجام شده را نیز بیشتر برجسته می کند.

نوشتن اختلاف مقادیر یا نوشتن مقادیر به صورت درصدی ، یکی از تکنیک های مهم برای جدول (۲-۲) می توان دو نوع استنتاج نوشت. شایان ذکر است ، در اینجا هدف برجسته کردن قابلیت الگوریتم IDE نسبت به الگوریتم DE و حالت قبل از خازن گذاری است.
جدول (۲-۲) : تلفات انرژی قبل و بعد از جبران سازی در شبکه ۷۳ شینه
روش انرژی تلفاتی(MWh)
قبل از خازن گذاری ۱۳۵۲/۸۳
DE 953/89
IDE 952/33

الف) با توجه به نتایج به دست آمده در جدول (۲-۲) ، با کاهش ۴۰۱ مگاوات – ساعت نسبت به حالت عدم حضور خازن و ۵۶/۱ مگاوات ساعت نسبت به الگوریتم DE در صورت استفاده از الگوریتم IDE پیشنهادی مواجه می شویم .
ب) با دقت در مقادیر فهرست شده در جدول (۲-۲) ، می توان ادعا کرد که تلفات انرژی الگوریتم IDE به ترتیب به اندازه ۰۵/۴۲ و ۶۱/۰ درصد کمتر از مقادیر متناظر قبل از خازن گذاری و الگوریتم DE است .

تالیف یافته های تحقیق : جمع بندی

حتما در انتهای فصل چهارم ، جمع بندی و خلاصه نویسی از نتایج به دست آمده باید ارائه شود.

تالیف نتیجه گیری و پیشنهادات

در انتهای تحقیق باید از مجموع کار پژوهشی انجام شده نتیجه گیری صورت گرفته و پیشنهاداتی نیز برای کسانی که تمایل به پژوهش در زمینه تحقیق را دارند ارائه شود.

شما می توانید برای دریافت مشاوره انجام پایان نامه ، مقاله و غیره از کارشناسان مجموعه در فرم زیر سفارش ثبت کنید تا همکاران ما در اولین فرصت با شما تماس بگیرند :