مقاله

مراجع و منابع

در حال نزدیک شدن به پایان فرآیند تالیف مقاله ی علمی خود هستید. با دقت یک مقدمه ی مختصر نوشته-اید، که با جزئیات روش های شما را توضیح داده، نتایج را به وضوح گزارش نموده، و معنای نتایج را مورد بحث و بررسی قرار داده اید. حتی ممکن است بهترین عنوان و چکیده را هم آماده داشته باشید. اما نیاز به تمرکز بر جزئیات همچنان وجود دارد، چراکه هنوز بخش دیگری باقی مانده که ممکن است سبب گردد در این راه لغزیده و تمام تلاش های خود را از بین ببرید. منابع و مراجع. مبادا فرض کنید مراجع از بخش کم اهمیت یک مقاله می باشند، این واقعیت را در نظر بگیرید که انجمن ویرایشگران علمی ۸۶ صفحه از دستورالعمل راهنمای ویرایش مقاله ی خود را به استفاده ی مناسب از مراجع (۱) و شیوه نامه ی AMA (2) 41 صفحه را به پوشش مراجع اختصاص داده اند.

در طول فرآیند تالیف، مجموعه ای از مقالات تالیف شده را گردآوری نمودید (انبوهی از مقالات فتوکپی شده یا یک پایگاه داده ی الکترونیکی) که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مطالعات شما کمک می کنند. بنابراین، ضروری است که به نظرات، روش ها و نتایج دیگران ارجاع نمایید. همچنین باید خوانندگان را راهنمایی کنیم که در کجا می توانند به مستندات این مقاله دست پیدا کنند (مراجع). استنادات (عموما یک عدد یا نام نویسنده و یا سال) که در یک مقاله وارد می شود نشانگر مطالبی است که باید به تحقیقات صورت گرفته در گذشته منتسب گردد یا مرتبط باشد. استنادات و مراجع می توانند منبع اطلاعاتی برای خوانندگان باشند، اما به همین صورت اگر به شکلی آگاهانه انتخاب نشده و استفاده نشوند، می توانند به منبع سردرگمی خواننده تبدیل شوند. بنابراین باید اصول استفاده از استنادات و مراجع را مرور نماییم.

[insert_php]
include ‘phpcode/14a.php’;
[/insert_php]