مقاله

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

نگارش بخش مواد و روشها مشابه نوشتن دستور پخت غذایی است که خیلی در طبخ آن مهارت دارید. در قسمت مربوط به چکیده، نیاز مبرم به تعریف داستان به کمک پاسخ به سئوالاتی مشخص مورد بحث قرار گرفت. در صورتی که بخواهیم این روش را با مطرح کردن این سوال که بخش ” مواد و روش های” یک مقاله خوب به چه پرسش هایی باید پاسخ دهد بسط دهیم، اولین پاسخی که به ذهن خطور می کند این است که “من چگونه این مطالعه را انجام دادم؟” با این حال، “چگونه” تنها یکی از موارد اصلی در دستور نگارش یک بخش “روش ها”ی موفق است.

یک بخش روش های صحیح و پرمحتوا همچنین با یک بخش چه چیزی، یک بخش چه زمانی، یک بخش کجا، یک بخش چه کسی و یک بخش چرا آغاز می گردد. همانند هر دستورالعمل دیگر، نسبت و میزان هر یک را می توان با توجه به نوع مقاله و قالب مجله کم و زیاد نمود، اما هر یک بایستی اضافه شود تا این تصور ایجاد نگردد که یکی از موارد نادیده گرفته شده است.

بخش روش ها همچنین مطالب و روش ها، طراحی مطالعه یا بخش تجربی نامیده می شود. اهداف این بخش این است که خواننده را قادر به موارد زیر سازد (الف) درک چگونگی و دلیل انجام روشها یا آزمایشات، (ب) درک بهتر باقی مقاله و چگونگی به دست آمدن نتایج و نتیجه گیری از روشها یا آزمایشات، (ج) توانایی اجرای دوباره ی مطالعه با انتظار موفقیت و (د) بیان اعتبار نتایج و نتیجه گیری ها بر مبنای روش های به کار گرفته شده و طراحی مطالعه. حصول اطمینان از گنجاندن جزئیات مهم در پاسخ به سئوالاتی همچون چه کسی، چه چیزی، چه زمانی، کجا، چگونه و چرا در بخش “روشها” می تواند به شما در دستیابی به اهداف مقاله کمک شایانی کند. در لیست ۱ برخی از پرسش های نمونه ، بر اساس نوع تحقیقات، فهرست شده است که جهت پاسخ به خواننده مهم می باشند. در باقی این فصل از کتاب به بررسی دیگر موارد مهم پرداخته خواهد شد که می توانند به شما در تهیه ی یک دستورالعمل موفق از بخش روش ها کمک نمایند.

[insert_php]
include ‘phpcode/11a.php’;
[/insert_php]