پایان نامه

تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی

9999در این قسمت، تکنیک های طلایی پایان نامه نویسی شامل نحوه گزارش فصل های مختلف پایان نامه به همراه مراجع ، مورد بحث قرار می گیرد . فصل بندی مورد بحث در این بخش، بر اساس استاندارد کلی  پایان نامه نویسی در ایران است که در آن ، پایان نامه در پنج فصل تدوین می شود. این پنج فصل شامل مباحث مقدماتی ، پیشینه تحقیق ، روش تحقیق ، یافته های تحقیق و نتیجه گیری و پیشنهادات است . معمولاً چارچوب غالب تحقیقات را می توان در این پنج فصل گنجاند و افزایش تعداد فصول چندان رایج و منطقی نیست . حتی در برخی موارد ، پیشنهاد می شود پایان نامه نویسی به صورت چهار فصلی باشد که در این حالت یا فصول اول و دوم (مقدمه و پیشینه تحقیق) یا فصول چهارم و پنجم (یافته های تحقیق و نتیجه گیری و پیشنهادات ) با هم ادغام می شود . هر چند ، پایان نامه سه فصلی نیز جزو شیوه های پایا نامه نویسی مرسوم است که فصل اول (مقدمه و پیشینه) ، فصل دوم (روش تحقیق) و فصل سوم (نتایج تحقیق و پیشنهادات) است . اما به طور کلی ، همان طور که پیشتر اشاره شد ، مرسوم ترین شیوه پایان نامه نویسی به صورت رایج شامل پنج فصل بوده که مباحث بخش حاضر بر مبنای نگارش پایان نامه پنج فصلی تدوین شده است . این ۵ فصل عبارتند از :
تالیف مباحث مقدماتی

تالیف پیشینه تحقیق

تالیف روش تحقیق

تالیف یافته های تحقیق

نتیجه گیری

تنظیم منابع و مراجع

اشتباهات رایج در تالیف متن اصلی